Szicilia, Capri, Pompeji

11 napos körutazás Dél-Olaszorságban

A népszerű dél-olasz körutazásunkat úgy szervezzük, hogy Palermóból (Szicíliából) Nápolyba hajón utazunk, éjszaka. Igaz, így va­la­mi­vel magasabb az utazás összköltsége, viszont el­marad egy egész napos buszozás. Helyette ma­rad idő olyan érdekes Nápoly környéki látni­va­lók­ra, mint a Vezúv, Ravello, vagy éppen a híres nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeum.

FőoldalEurópaOlaszországSzicíliaTaorminaSzicilia, Capri, Pompeji

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Pa­ler­mó­ból Nápolyba, a 10 éjszakai szállást, 9 reg­gelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, valamint a Capri programhoz tar­to­zó hajó- és kisbuszjegyeket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
***

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi kirá­lyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély min­tá­já­ra. Hason­lóan Versailles-hoz, a casertai kastélyhoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély díszter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal. 
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Szicília – Taormina
Utazás az olasz csizma orráig Calabria gyönyörű tájain keresztül. Átkelés Szicí­liába a Messinai-szoroson, majd to­vább­uta­zás Taormi­nába. Szicília legnép­szerűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlványán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfestett görög színház meg­te­kin­té­se. Szállás Taorminától délre (2 éj).

4. nap: Etna, Siracusa
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Kirán­dulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. Lehe­tőség felmenni a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres ma­gas­ság­ig. Ezt köve­tően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Gö­rög­or­szág egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több mű­em­lé­ke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 6.700 Ft + belépők (garantált indulás).

5. nap: Piazza Armerina, Agrigento
Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négy­zet­mé­ternyi padló­mo­zaikjai világ­hírűek, és bepil­lan­tást engednek az ókori római élet­módba. Délután lá­to­ga­tás Agrigentóban a híres Temp­lomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból származnak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

6. nap: Cefalú, Monreale, Palermo
Délelőtt utazás Cefalúba, séta a kis­vá­rosban, mely egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton (han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­központ, erőd­sze­rű normann-kori bazi­lika). Ezután lá­to­ga­tás a Palermo melletti Monrealéban, a világ­hírű XII. századi dóm meg­te­kin­té­se (gyönyörű moza­ikok). Délután vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília főváro­sában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb.
Az esti órákban elutazás komppal Palermo kikö­tő­jé­ből, hajózás a Tirrén-tengeren. Éjszaka a hajón, kétágyas kabinokban (1 éj).

7. nap: Nápoly, Pompeji
Érkezés komppal Nápoly kikötőjébe a kora reggeli órákban. 
Is­mer­ke­dés az „Olasz Dél" fővá­rosával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emanuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés során lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pom­peji­ben és Hercu­la­neum­ban talált műkincsek nagy részét itt helyezték el.
Délután lá­to­ga­tás Pompejiben, Földünk talán leg­épeb­ben megmaradt ókori romváro­sában. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­ke­zett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello
Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­ványai a dóm krip­tájában nyug­szanak.) 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilá­tó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

9. nap: Sorrento, Capri szigete
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szige­tére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Ba­ran­go­lás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Ana­cap­ri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

10. nap: Vezúv, Orvieto
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre és Caprira. Le­he­tő­ség sétára a kráterhez.
To­vább­uta­zás a Nápoly – Tivoli – Orvieto út­vo­na­lon. Séta Orvieto kö­zép­ko­ri óváro­sában, az „Itália csodájának" is nevezett dóm meg­te­kin­té­se. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:
Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Fakultatív

Kirán­dulás az Etnához és Siracusába.
Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. Lehe­tőség felmenni a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magas­ságig. Ezt követően utazás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az idő­szakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb.
A fakultatív program ára: 6.700 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

Pénzügyek
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést Szicíliába, a hajózást Pa­ler­mó­ból Nápolyba, a 10 éjszakai szállást, 9 reg­gelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, valamint a Capri programhoz tar­to­zó hajó- és kisbuszjegyeket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 9 EUR (a helyszínen fizetendő)

Az árak tájékoztató jellegűek!

Caserta kastély + park EUR 12,-
Taormina görög színház EUR 10,-
Etna 2000 m-ig busszal ingyenes
kb. 2.500 m-ig felvonóval EUR 30,-
Siracusa görög színház EUR 10,-
Piazza Armerina római villa EUR 10,-
Agrigento Templomok völgye EUR 10,-
Monreale dóm+kerengő EUR 9,-
Palermo Palatinus-kápolna EUR 10,-
Nápoly Régészeti Múzeum EUR 12,-
Pompeji romváros EUR 13,-
helyi idegenvezető: EUR 4,-
Amalfi Dóm múzeum EUR 3,-
Ravello Rufolo-palota EUR 4,-
Cimbrone-villa EUR 5,-
Capri retúr hajójegy + buszjegy 
Anacapri és Capri falvakba EUR 44,50
Axel Munthe Villa EUR 8,-
Vezúv belépő a kráterhez EUR 10,-
Orvieto sikló az óvárosba EUR 2,20
dóm EUR 3,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyebek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás: 

9 éjszaka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. 1 éjszaka a 6. napon a hajón, kétágyas, fürdő­szo­bás kabinokban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz, felár ellenében vacsora igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú érvényes személy igazolvánnyal utazhatnak. Vízumra nincs szükség.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Javasolt oltások (nem kötelezőek): Hepatitis A , Hepatitis B, Kullancs-encephalitis. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Vélemények, értékelések
4.5
2 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
4.5
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.0
Anikó
4431 Nyíregyháza
2015. okt. 28
4.6
Nagyon sűrű program-ezért választottuk:-)-de kicsit több szabadon kószálást is igényeltünk volna.Az ételekből hiányoltam a halféléket-1 alkalommal volt csak,hiányolom a zöldségeket,salátákat,gyümölcsöt.Mediterrán ország lévén nem hiszem,hogy gond lett volna!

Az idegenvezető -Kedves Tímea-alaposan felkészült,készséges,segítőkész,figyelmes és nem csak a nevében is kedves.Rengeteg információval ellátott bennünket,még az útszéli fák történetét is ismeri:-).
Örülök,hogy most vettem részt ezen az utazáson és nem 5 év múlva,mert ahhoz,hogy mindent lássunk, energikusnak és "sportosnak" kell lenni.
József
Gyömrő
2015. okt. 26
4.4
Csak pozitív megjegyzéseim vannak, amelyeket a mátrix tartalmazza.

Igazán remek utazási iroda, a munkatársaik felkészültsége kiemelkedő.

Köszönöm, jól éreztem magam.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!